Deze maand
gratis retourAlgemene (leverings)voorwaarden.
Babyinn verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op de Algemene (Leverings)Voorwaarden
 
 
Artikel 1: Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door Babyinn aangegaan met derden. Bekendmaking kan onder meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand stellen van een exemplaar van de Leveringsvoorwaarden, door een verwijzing naar de Leveringsvoorwaarden op brief- en factuurpapier, door het verwijzen naar de Leveringsvoorwaarden op offerte, prijscourant, Internetsite of orderbevestiging. 2: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden de Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. 3: Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn, indien het door de verkoper gedane aanbod door de koper besteld en betaald is. Indien de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd geldt de schriftelijke vastlegging.
 
 
Artikel 2 Aanbiedingen: 1 Alle door of namens Babyinn mondeling of in prijscouranten, het Internet, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, faxberichten en emails gedane aanbiedingen terzake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Babyinn op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2. Overeenkomsten welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan, worden eerst door schriftelijke emailbevestiging van Babyinn bindend. 3. Wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden
gerekend, kunnen de wederpartij extra door Babyinn in rekening worden gebracht.
 
 
Artikel 3 Levering: Levertijd 1:Overeengekomen leveringstijden zullen door Babyinn zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Babyinn niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren. 1a. Babyinn is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren. Overmacht  2. Babyinn kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan. 3. Indien in geval van opschorting de levering meer dan tien dagen vertraging ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden: A.te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven; B.belemmerende maatregelen van overheidswege; C.geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in -en externe vervoersapparaat. D.rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen. E.geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van -of werkstakingen of uitsluiting in- het bedrijf of in dat waarvan goederen op grondstoffen c.q. producten worden betrokken. F.storingen in internetcopmputers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het Internet stagneren.
 
 
Artikel 4 AfleveringDe levering wordt steeds geacht te geschieden op het adres van de afnemer. 2. Tenzij voor zover hierover tussen Babyinn en de afnemer afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. 3. Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
 
 
Artikel 5 Verpakking en transportBabyinn heeft het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage en transport in rekening te brengen.
 
 
Artikel 6 Betaling: 1.Verkoop geschiedt tegen vooruitbetaling of, tenzij overeengekomen na ontvangst van de rekening, in welk geval betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking. 1a. U kunt op de volgende manieren afrekenen op onze site. Wij accepteren ( zolang de betaalmogelijkheid actief blijft op de website) voor betaling: Automatische Bank-incasso-machtiging, Paypal, iDeal, MisterCash, Multisafepay, Mastercard, VISA. 1b. Op Rekening (Alleen met klantnummer en schriftelijk overeengekomen) 2.Indien deze termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Babyinn het recht de wettelijke rente in rekening te brengen va het ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan Babyinn verder toekomende rechten. Eigendomsvoorbehoud; Alle geleverde producten blijven eigendom van Babyinn totdat deze volledig zijn betaald.
 
 
Artikel 7 Klachten1.De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende producten. 2.Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na ontvangst, per telefax/email of telefoon aan Babyinn te worden gemeld. 3.Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren. 4.Gebreken bij een deel van het geleverde geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
 
 
Artikel 8 Toepasselijk recht/geschillen 1.Op alle overeenkomsten waarop deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing. 2.Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig
worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Babyinn en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter,
die bevoegd is het gebied waarin Babyinn is gevestigd. 3.In afwijking van het bepaalde onder 2 kunnen Babyinn en koper, in binnen- of buitenland gevestigd, overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan door de VBW in te stellen arbitrage-commissie, wier uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.
 
 
Artikel 9 Persoonsgegevens 1. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Als je iets hebt besteld worden je adresgegevens wel doorgegeven aan de distributeur. Die moet tenslotte weten waar je woont.Ook krijgt u door het achterlaten van uw gegevens buiten een zeer onregelmatige aanbieding,geen verdere reclame-uitingen tenzij bij bestelling aangegeven Babytrappelzak gaat uiteraard zeer voorzichtig om met je persoonlijke gegevens,
deze worden online beschermd en we doen er ook alles aan om deze gegevens offline te beschermen !
 
 
Artikel 10 Slotbepaling1.In die gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands recht van toepassing. 2.Indien en voorzover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.
 
 
Artikel 11 Verwijzingen De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. Babyinn heeft geen zeggenschap over deze websites. Babyinn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.
 
 
Artikel 12 Overmacht Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 13  Aansprakelijkheid 13.1 Indien door Babyinn geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Babyinn jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.
 
 
13.2 De aansprakelijkheid van Babyinn voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.
 
 
13.3 Babyinn sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van Babyinn, waaronder de Website, door een derde.
 
13.4 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Babyinn of haar ondergeschikten.
 
13.5 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 
 
13.6 De administratie van Babyinn geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 
 
13.7 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Babyinn zal alsdan
een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 
 
 
Artikel 14 Afkoelingsperiode U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief  betaalde verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht,  zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Wij zullen vervolgens het verschuldige orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten. 

 
 
VOORWAARDEN AFKOELINGSPERIODE
 • Het product moet ordelijk verpakt geretourneerd worden.
 • De kosten voor de retourzending zijn voor de koper.
 • Gewassen of gebruikte goederen kunnen, vanwege hygiënisch oogpunt, niet meer teruggenomen worden.
 • De afkoelingsperiode geld niet voor aankopen die speciaal op bestelling zijn gemaakt.
 • Afkoelinsperiode geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
 • Het aankoopbedrag zal binnen 14 dagen worden geretourneerd door babyslaapzak-shop.nl
 
 
Artikel 15  Afzeggen & retourneren 
 • Ieder product wordt op bestelling en maat gemaakt volgens de voorkeuren van de klant. Helaas accepteren wij tijdens deze actie geen retourzendingen voor elke reden anders dan een productiefout
 • In geval van een productiefout wordt u vriendelijk verzocht een foto te maken waarop de productiefout duidelijk zichtbaar is, en deze te zenden aan: info@babyslaapzak-shop.nl.  Indien uw verzoek tot retournering is geaccepteerd ontvangt u daarvan onmiddelijk een bericht.
 • Bij uw bestelling is er een kans dat de pasvorm/maat niet 100% perfect is, echter foutieve maatneming geldt niet als een productiefout.
 • Kleine kleurverschillen in de stof (als gevolg van het verfproces) zijn mogelijk.
 • Aangezien dit een op maat gemaakte productie betreft, is elke slaapzak individueel gemaakt in tegenstelling tot een kant en klare massaproductie.
 • Aangezien het een handgemaakt product betreft zijn er kleine verschillen mogelijk in de pasvorm van verschillende slaapzakken, maar normaliter merkt u hier niets van.