Algemene (leverings)voorwaarden.
Babyinn verklaart de Wet Koop op Afstand van toepassing op de Algemene (Leverings)Voorwaarden
Artikel 1: Deze Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of
op alle overeenkomsten door Babyinn aangegaan met derden. Bekendmaking
kan onder meer geschieden door het vooraf aan de wederpartij ter hand stellen van een
exemplaar van de Leveringsvoorwaarden, door een verwijzing naar de Leveringsvoorwaarden
op brief- en factuurpapier, door het verwijzen naar de Leveringsvoorwaarden op offerte, prijscourant,
Internetsite of orderbevestiging. 2: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen worden
de Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Afwijkende
bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. 3:
Een overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn, indien het door de verkoper gedane
aanbod door de koper besteld en betaald is. Indien de overeenkomst schriftelijk is vastgelegd geldt de schriftelijke vastlegging.
Artikel 2 Aanbiedingen: 1 Alle door of namens Babyinn mondeling of in prijscouranten,
het Internet, dag- of weekbladen, periodieken, aankondigingen, brieven, faxberichten en emails gedane
aanbiedingen terzake van prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor
Babyinn op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Overeenkomsten welke al dan niet door bemiddeling van tussenpersonen zijn aangegaan,
worden eerst door schriftelijke emailbevestiging van Babyinn bindend. 3. Wijzigingen
in de oorspronkelijke overeenkomst, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens
wederpartij aangebracht die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden
gerekend, kunnen de wederpartij extra door Babyinn in rekening worden gebracht.
Artikel 3 Levering: Levertijd 1:Overeengekomen leveringstijden zullen door Babyinn
zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Babyinn
niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren. 1a. Babyinn is
niet aansprakelijk voor eventuele schade bij koper ten gevolge van het niet leveren. Overmacht
3. Babyinn kan in geval van overmacht -na overleg met de koper- de overeenkomst
opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie
ophoudt te bestaan. 4. Indien in geval van opschorting de levering meer dan tien dagen vertraging
ondervindt, is de koper bevoegd schriftelijk mede te delen de koopovereenkomst als ontbonden
te beschouwen. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:
a.te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven; b.belemmerende
maatregelen van overheidswege; c.geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in -en externe
vervoersapparaat. d.rellen en andere ongeregeldheden die de tijdige uitvoering van de overeenkomst
verhinderen. e.geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productieapparaat van -of werkstakingen of
uitsluiting in- het bedrijf of in dat waarvan goederen op grondstoffen c.q. producten worden betrokken.
f.storingen in internetcopmputers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het Internet stagneren.
Artikel 4 Aflevering 1.De levering wordt steeds geacht te geschieden op het adres van de afnemer
en geschiedt voor rekening. 2. Tenzij voor zover hierover tussen Babyinn en de afnemer
afspraken zijn gemaakt, wordt de route en het middel van vervoer naar beste weten gekozen. 3.
Eventuele verzekeringskosten zijn voor rekening van de koper.
Artikel 5 Verpakking en transport
Babyinn heeft het recht boven de verkoopprijs de kosten van emballage en transport in rekening te brengen.
Artikel 6 Betaling 1.Verkoop geschiedt tegen vooruitbetaling of, tenzij overeengekomen na
ontvangst van de rekening, in welk geval betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na
factuurdatum zonder aftrek van korting en zonder schuldvergelijking.
1a. U kunt op de volgende manieren afrekenen op onze site.
Wij accepteren voor betaling:
Automatische Bank-incasso-machtiging, Paypal, iDeal.
1b. Op Rekening (Alleen met klantnummer en schriftelijk overeengekomen) 2.Indien deze
termijn wordt overschreden, wordt de koper geacht van rechtswege in verzuim te zijn
en heeft Babyinn het recht de wettelijke rente in rekening te brengen va het
ogenblik af, dat de koper in verzuim is, onverminderd de aan Babyinn verder toekomende rechten.
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 1.Alle geleverde producten blijven eigendom van Babyinn totdat
deze volledig zijn betaald.
Artikel 7 Klachten 1.De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende
kwaliteitsnormen voor de betreffende producten. 2.Klachten betreffende zichtbare gebreken
aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na
ontvangst, per telefax/email of telefoon aan Babyinn te worden gemeld.
3.Klachten, die betrekking hebben op een bepaalde levering, oefenen geen invloed uit
op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende
of voorafgaande of latere levering te weigeren. 4.Gebreken bij een deel van het geleverde
geven de koper niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.
Artikel 8 Toepasselijk recht/geschillen 1.Op alle overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht
van toepassing. 2.Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig
worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Babyinn
en een in het buitenland gevestigde koper gesloten overeenkomsten waarop deze
Voorwaarden van toepassing kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter,
die bevoegd is het gebied waarin Babyinn is gevestigd. 3.In afwijking van
het bepaalde onder 2 kunnen Babyinn en koper, in binnen- of buitenland gevestigd,
overeenkomen een eventueel geschil voor te leggen aan door de VBW in te stellen arbitrage-commissie,
wier uitspraak door beide partijen als bindend wordt aanvaard.
Artikel 9 Persoonsgegevens
1. Uw gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen.
Wij geven uw gegevens niet door aan derden. Als je iets hebt besteld worden je adresgegevens wel doorgegeven
aan de distributeur. Die moet tenslotte weten waar je woont.Ook krijgt u door het achterlaten van uw
gegevens buiten een zeer onregelmatige aanbieding,geen verdere reclame-uitingen tenzij bij bestelling aangegeven
Babytrappelzak gaat uiteraard zeer voorzichtig om met je persoonlijke gegevens,
deze worden online beschermd en we doen er ook alles aan om deze gegevens offline te beschermen !
Artikel 10 Slotbepaling 1.In die gevallen, waarin deze Voorwaarden niet voorzien,
is eveneens het Nederlands recht van toepassing. 2.Indien en voorzover enig onderdeel c.q.
enige bepaling van deze Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende
bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen
deze Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.
Artikel 11 Verwijzingen.
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites
van derden. Babyinn heeft geen zeggenschap over deze websites. Babyinn is niet verantwoordelijk
voor de inhoud van deze websites.
Artikel 12 Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg
van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Artikel 13  Aansprakelijkheid
13.1 Indien door Babyinn geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Babyinn
jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is geregeld.
13.2 De aansprakelijkheid van Babyinn voor directe of indirecte schade is in ieder geval altijd beperkt tot
een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan opzet en/of grove
schuld, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf.
13.3 Babyinn sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op
enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde
informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is en het onrechtmatig gebruik van de systemen van
Babyinn, waaronder de Website, door een derde.
13.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte
schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Babyinn of haar ondergeschikten.
Artikel 14 Diversen
16.1 Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen.
Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
16.2 De administratie van Babyinn geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane aanvragen
en/of bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
16.3 Indien en voorzover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen
de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Babyinn zal alsdan
een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking
van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
16. Afkoelingsperioe van 14 dagen
U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering
nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief  betaalde verzendkosten
gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt
van uw herroepingsrecht,  zal het het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de
originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Wij zullen vervolgens het verschuldige orderbedrag
binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten. 
Het herroepingsrecht geldt niet voor onze op bestelling gemaakte producten. Let op dat onze 
slaapzakken enkel op bestelling geproduceerd worden waardoor het recht op retournering vervalt!
Wat zijn de voorwaarden voor deze afkoelingsperiode?
-Het product moet ongeopend geretourneerd worden, verzegeling en verpakking mogen niet beschadigd c.q. verbroken zijn.
-Afkoelingsperiode geldt niet voor aankopen die speciaal, op bestelling, zijn gemaakt.
-Afkoelinsperiode geldt niet voor een dienst waarmee de verkoper met instemming van de consument is begonnen voordat de afkoelingsperiode is verstreken.
-Voor het retourneren van het product dient contact opgenomen te worden met babyslaapzak-shop..nl
-Het aankoopbedrag zal binnen 30 dagen worden geretourneerd door babyslaapzak-shop.nl
17. AFZEGGEN & RETOURNEREN
-Ieder product wordt op bestelling en maat gemaakt volgens de voorkeuren van de klant. Helaas accepteren wij tijdens deze actie 
geen retourzendingen voor elke reden anders dan een productiefout.
-In geval van een productiefout wordt u vriendelijk verzocht een foto te maken waarop de productiefout duidelijk zichtbaar is, en deze te zenden aan: info@babyslaapzak-shop.nl. 
Indien uw verzoek tot retournering is geaccepteerd ontvangt u daarvan onmiddelijk een bericht.
-Bij uw bestelling is er een kans dat de pasvorm/maat niet 100% perfect is, echter foutieve maatneming geldt niet als een productiefout.
-Kleine kleurverschillen in de stof (als gevolg van het verfproces) zijn mogelijk.
- Aangezien dit een op maat gemaakte productie betreft, is elke slaapzak individueel gemaakt in tegenstelling tot een kant en klare massaproductie.
-Aangezien het een handgemaakt product betreft zijn er kleine verschillen mogelijk in de pasvorm van verschillende slaapzakken, maar normaliter merkt u hier niets van.